Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

data: 2020-11-17, autor: Kamila Czechowska

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym
ZAPROSZENIE
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
i
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie
zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt.
„POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”
W załączeniu regulamin wraz z załącznikiem.
Z poważaniem
Dyrektor Muzeum
Kustosz Kamila Czechowska
-----------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”

I. Organizatorzy
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie
II. Cele konkursu
• rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży;
• pobudzenie zainteresowania architekturą i sztuką;
• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych;
• rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 19, zamieszkująca obszar miasta i gminy Szubin. Uczestnicy wykonują samodzielnie pracę plastyczną przedstawiającą:
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1924 r.;
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1939 r.;
• pomnik zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej;
• pomnik w latach 1945-2019.
• pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie po odbudowie w 2019 r.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu.
Z historią i zdjęciami pomnika można zapoznać się pod linkami poniżej:
https://powstanie.szubin.net/miejsca/s/1#top
https://powstanie.szubin.net/aktualnosci/s/886#top
IV. Technika prac plastycznych
Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, prace przestrzenne.
V. Format i opis prac
Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie- w załączeniu – METRYCZKA
VI. Oświadczenie
Należy zapoznać się i podpisać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji warunków konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu „POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE” patrz: Załącznik nr 1.
VII. Termin i miejsce oddania prac
Wykonaną pracę wraz z podpisanym oświadczeniem należy w terminie do 31 stycznia 2021 r. dostarczyć do Muzeum Ziemi Szubińskiej w formie oryginalnej – papierowej np. za pośrednictwem poczty lub osobiście, w formie zdjęć (zdjęcie pracy, metryczki i podpisanego oświadczenia – Załącznik nr 1) przesłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: muzeum@szubin.net
VIII. Jury
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanej pracy. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Przyznanie nagród nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria wiekowa: dzieci z klasy „O” i młodsze - dopuszczalna pomoc rodziców;
2. II kategoria wiekowa: dzieci klas I - III;
3. III kategoria wiekowa: młodzież klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
W każdej z w/w kategorii przyznane będą: I, II , III miejsce. Jury może przyznać również wyróżnienia.
IX. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26 lutego 2021 r. Po tym terminie zostanie podany dokładny termin i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu.
X. Nagrody
Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody oraz upominki.
XI. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z Muzeum Ziemi Szubińskiej nr tel. 52 3842475
------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego

„POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

……………………..……………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………..
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”
organizowanego przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Szubinie
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów w ramach działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).

……………………………………………………………………………………
(Podpis i data)

--------------------------------------------------------------------------------------

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ


Tytuł konkursu
„POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE”

Imię i nazwisko autora (DRUKOWANE LITERY)

.........................................................................................
Klasa......................................
Nazwa i adres.....................................................................
placówki kierującej..............................................................
prace na konkurs ...............................................................
Telefon placówki kierującej .................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna...............................Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym   Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym   Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

powrót do poprzedniej strony | do góry | pozostałe aktualności


Data wydruku : 2021-10-20
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj4
wczoraj46
razem139273

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi