Aktualności

Stowarzyszenie Odra-Niemen zaprasza do udziału w konkursie

data: 2022-12-15, autor: Kamila Czechowska

Stowarzyszenie Odra-Niemen zaprasza do udziału w konkursie
Szanowni Państwo,

Korzystając z możliwości jakie daje nam organizacja I edycji Konkursu Plastycznego “Barwy Powstania” chcielibyśmy zaprosić Państwa do propagowania uczestnictwa w nim oraz szerzej opowiedzieć o naszym stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało i działa dzięki bohaterom naszej wolności. To dla Nich się staramy, z Nimi współpracujemy i mamy zaszczyt być objęci przyjaźnią i szacunkiem przez środowiska kombatantów. Nasza baza wartości to postawy weteranów I i II Konspiracji. Przyjaźnimy się z Sybirakami, ludźmi Solidarności, Solidarności Walczącej. Docieramy z paczkami pamięci do wielu Rodaków zza wschodnią granicą. Realizujemy projekty krajowe i międzynarodowe, w tym zadania edukacyjne i aktywizujące młodzież. Z liczną grupą wolontariuszy z całego kraju odnawiamy miejsca pamięci w Polsce i za granicą. Współpracujemy z Polakami na świecie. Zbieramy i archiwizujemy materiały od świadków historii.

KONKURS PLASTYCZNY BARWY POWSTANIA
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Założeniem jest połączenie promocji Powstania Wielkopolskiego z rozbudzaniem aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Prace konkursowe można nadsyłać do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a więc 27.12.2022 r. Dla laureatów przygotowaliśmy nagrody rzeczowe oraz warsztaty artystyczne.

Zachęcamy Państwa do wsparcia nie tylko poprzez promowanie udziału wśród najmłodszych, ale i promocję np. udostępniając w mediach społecznościowych informację o konkursie dostępną na profilu Odra-Niemen Wielkopolska: https://tiny.pl/wfg5x

Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Zadanie zostało dofinansowane z darowizny Fundacji Orlen.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u koordynatora projektu: Mateusza Cholewińskiego. tel.: 883 631 682, e-mail: m.cholewinski@odraniemen.orgRODACY BOHATEROM

To ogólnopolskie działanie, ponad podziałami i ponad granicami. Dwa razy w roku, na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne, włączamy do działań tysiące wolontariuszy i wiele środowisk, organizujemy pospolite ruszenie, by dziesiątki ton darów zamienić w tysiące paczek, które przekazujemy kombatantom w Polsce i na Kresach, polskim środowiskom kresowym. Są to ludzie dbający o polską kulturę, historię, miejsca związane z naszą historią, czy groby naszych przodków. Ludzie uczący młode pokolenia języka polskiego, budujący ich tożsamość. Polscy nauczyciele, seniorzy, lokalni działacze. Wspieramy ośrodki polskości – parafie, placówki edukacyjne, Domy Polskie, Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i wiele innych. Pomagamy potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, ludziom żyjącym w trudnych warunkach.

Oficjalny klip ogólnopolskiej akcji "Rodacy Bohaterom" można obejrzeć pod następującym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=cB6NgmQ2-E4

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora akcji na wielkopolskę: Honoraty Konon, tel.: 696 212 250, e-mail: h.konon@odraniemen.org


BAZA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

W ramach współpracy z Federacją Patriotyczną, zrzeszającą kilkadziesiąt organizacji pozarządowych w całej Polsce, tworzymy bazę miejsc pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym. Dzięki szerokiej współpracy środowisk historyków, regionalistów oraz pasjonatów historii przygotowujemy bazę grobów, pomników czy tablic pamiątkowych związanych ze zrywem 1863 roku, które znajdują się w 13 regionach Polski oraz dawnych Kresów Wschodnich. Zachęcamy Państwa do włączenia się nasze działanie, propagowanie wiadomości na ten temat, które pojawią się na naszych stronach, a także przesyłaniu informacji dotyczących danego miejsca lub postaci. Strona internetowa projektu jest jeszcze w budowie, ale o szczegółach można poczytać tutaj: https://federacja-patriotyczna.pl/baza-grobow-powstancow-styczniowych/

Na koniec chcielibyśmy Państwa zaprosić do lektury naszych publikacji, które są dostępne w wersji elektronicznej pod tym linkiem: https://odraniemen.org/aktualnosci/kwartalnik-stowarzyszenia-odry-niemen

Kwartalnik ,,Ponad Granicami" wydawany jest przez Stowarzyszenie Odra-Niemen od grudnia 2019 roku. W każdym numerze można znaleźć aktualności z tego, co działo się w każdym z naszych 9 oddziałów (8 w Polsce i jednym na Ukrainie we Lwowie). Prócz tego poruszana jest tematyka historyczna, kresowa oraz polonijna. W środku wczytać się można w ciekawe wywiady i reportaże z nieoczywistych kierunków geograficznych, w których zawsze pojawia się polski wątek. Kwartalnik jest również miejscem, gdzie umieszczamy teksty zaprzyjaźnionych instytucji, które współpracują z nami na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jednak, jest to czasopismo, którego nadrzędnym celem jest pamięć o polskich Kresach, dziedzictwie historycznym tych terenów i ludziach którzy tam żyli i trwają do dziś.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do wsparcia naszych projektów. Działania Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Wielkopolski można śledzić na:

Facebooku: https://www.facebook.com/sonwlkp
Instagramie: www.instagram.com/odra_niemen_wlkp
Stronie internetowej: www.odraniemen.org
Youtube: www.youtube.com/stowOdraNiemen
Zachęcamy także do wsparcia materialnego na: www.patronite.pl/odraniemen!

z poważaniem,
Mateusz Cholewiński
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski
Telefon kontaktowy: 883 631 682

E-mail: m.cholewinski@odraniemen.org


Regulamin Konkursu Plastycznego „Barwy Powstania”

I. Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Zadanie zostało dofinansowane z darowizny Fundacji Orlen.
2. Celem Konkursu jest:
a. promocja Powstania Wielkopolskiego wśród uczniów szkół podstawowych;
b. edukacja patriotyczna;
c. działania wspierające rozwój talentu dzieci i młodzieży;
d. rozbudzanie aktywności twórczej uczniów.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
4. Przebieg konkursu:
a. Ogłoszenie konkursu - 1 grudnia 2022 r.
b. Przesyłanie prac w terminie od 1.12.2022 r. do 27.12.2022 r.
Uczestnik Konkursu przesyła pracę konkursową z załącznikami na adres:
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski
ul. Sieradzka 28/5, 60-163 Poznań
Z dopiskiem Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Powstania”.
c. Ogłoszenie wyników konkursu 7.01.2023 r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

II. Uczestnicy konkursu
Kategorie wiekowe:
● I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I – II
● II kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas III – IV
● III kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII


III. Zasady udziału w konkursie
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy spełniającej poniższe wymagania:
● Twórczość plastyczna nawiązująca do tematyki Powstania Wielkopolskiego;
● Technika wykonania prac:
- kredka, mazak, węgiel, farby, plastelina, wydzieranka, kolaż;
- prace wykonane na płasko bez użycia materiałów sypkich.
● Format: kartka bloku technicznego A3 lub A4.
2. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg załączonego wzoru, w sposób czytelny, drukowanymi literami lub komputerowo – załącznik nr 1.
3. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3) i wysyła w kopercie z pracą.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

V. Kryteria oceny:
1. Ogólny wyraz artystyczny.
2. Przesłanie autora pracy, idea, refleksja.
3. Estetyka.
4. Pomysłowość.

VI. Nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7.01.2023 r. grudnia na uroczystym wręczeniu nagród oraz opublikowane na stronie https://www.odraniemen.org i mediach społecznościowych Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Wielkopolski.
2. O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz dyplomów organizator powiadomi laureatów telefonicznie.
3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz warsztaty artystyczne.

Załączniki
Załącznik nr 1

Kategoria pracy (I, II lub III): ………………………………………….…………………………......
Tytuł pracy: ……………………………………….…………………..…….………………………...
Imię i nazwisko ucznia/klasa, wiek: ……………………….…………………..………….………….
………………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu: ..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa i adres szkoły, e-mail: …………………………………………………………......………….
………………………………………………………………………………......…………………….


Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym „Barwy Powstania”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ___________________________________________________

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA (E-MAIL): _______________________________________

WIEK AUTORA, KLASA: ___________________________________________________________

TYTUŁ PRACY: ___________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: __________________________________________________

EMAIL I TELEFON NAUCZYCIELA: _________________________________________________

PLACÓWKA: _____________________________________________________________________

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / mojego dziecka celem udziału w konkursie dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu.

____________________________________
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika (nieudzielenie zgody nie stanowi podstawy dla Organizatora do nieprzyjęcia zgłoszenia)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko) ____________________________________________________________ do celów promocji konkursu:
- na oficjalnej stronie internetowej organizatora;
- na profilach organizatora znajdujących się na portalach społecznościowych Facebook/Instagram;
- w materiałach promocyjnych organizatora;
- w mediach lokalnych.

_____________________________________
(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)


Stowarzyszenie Odra-Niemen zaprasza do udziału w konkursie   Stowarzyszenie Odra-Niemen zaprasza do udziału w konkursie

powrót do poprzedniej strony | do góry | pozostałe aktualności


Data wydruku : 2023-09-25
Źródło : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - https://powstanie.szubin.net

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie - ludzie, miejsca, wydarzenia - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

Dane adresowe

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

E-mail

powstanie@szubin.net
muzeum@szubin.net

Telefony

52 384 24 75

Godziny otwarcia

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00

Odwiedziny serwisu

dzisiaj5
wczoraj6
razem156140

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
„Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego miejsca pamięci narodowej związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi